MAŁOGOSZCZ  - kamieniołom wapieni i margli

Góry Świętokrzyskie

MAPY GOOGLE

Lokalizacja:

Kamieniołom znajduje się na W od Małogoszczy w pobliżu cementowni.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W kamieniołomie odsłania się prawie kompletny profil utworów kimerydu, południowo-wschodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Wyróżnić tu można główne kompleksy litologiczne, poczynając od dołu (w nawiasach podane miąższości): podścielające wapienie pelitowe (8 m), oolit dolny (10 m), ogniwo wapieni pasiastych (17 m), oolit górny (20 m), horyzont onkolitowy (2 m), kompleks płytowo-oolitowy (oolit-ogniwo płytkowe - 15 m, wapienie płytkowe i podścielające je iły - 25 m), muszlowce skorkowskie (25 m), wapienie płytowe górne (40 m), iły stropowe (44 m) oraz przykrywające to utwory piaszczyste albu. Utwory najstarsze tj. wapienie oolitowe dolne odsłaniają się w północno-wschodniej części kamieniołomu, natomiast najmłodsze oraz kontakt z kredą w południowo-zachodniej ścianie (zbocze góry Leśna). Ściana północno zachodnia nie jest od dłuższego czasu eksploatowana i można na niej prześledzić cały profil. Profil osadów kimerydu w tym regionie reprezentuje środowisko sedymentacji na płytkowodnej platformie węglanowej, która rozwinęła się tutaj we wczesnym kimerydzie. Znajdują się tutaj osady barier i płycizn oolitowych, osłoniętych lagun, a także głębszych partii zbiornika.
Małogoszcz to prawdziwe eldorado, jeśli chodzi o poźnojurajską faunę morską bentoniczną. Nekton jest tu skromnie reprezentowany przez nieliczne amonity, dla których środowisko to było zdecydowanie za płytkie. Na rozwiniętej platformie węglanowej i jej przedpolu istniały dogodne warunki do bujnego rozwoju bentosu. Wśród niego przeważają różnorodne małże, w tym masowo pojawiające się ostrygi (Actinostreon, Nanogyra, Liostrea). Liczne, aczkolwiek słabo zróżnicowane brachiopody, reprezentowane głównie przez 2 gatunki: Sellithyris subsella i Septaliphoria pinguis. Sporą grupą są też jeżowce, w przewadze regularne (np. cidarisy) jak i nieregularne. Rzadziej spotyka się ślimaki i koralowce.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl